Verbouwen

Het verbouwen van Jan van Beverwijckstraat 55 in Tilburg vond plaats in de jaren 2002 en 2003. Architect en opzichter van de verbouwing is Jos ten Brink. Hij maakte de tekeningen voor zowel het interieur als het exterieur. De verbouwing werd casco uitgevoerd door de Firma Jolie uit Tilburg. De tekeningen van Jos ten Brink voor de toog, de boekenkast (voorkamer) en aflegvlakken (achterkamer) werden gerealiseerd door Bas en Bas.

2002 Jan van Beverwijckstraat 55 zonder bergplaats .
2002 Jan van Beverwijckstraat 55 zonder bergplaats.
2002 Jan van Beverwijckstraat 55 zonder serre en bergplaats.
2002 Jan van Beverwijckstraat 55 zonder serre en bergplaats.
2002 Jan van Beverwijckstraat 55 aanbouw huiskamer en keuken.
2002 Jan van Beverwijckstraat 55 aanbouw huiskamer en keuken.

Restaureren

Restauratie is het geheel van handelingen aan een beschadigd of gedeeltelijk verloren gegaan object met het doel dit terug te brengen in een van tevoren gedefinieerde toestand. In de bouwkunde spreekt men van het restaureren, renoveren en herbestemmen van bestaande bouw, al dan niet met monumentale status.Een gebouw is niet gemaakt voor de eeuwigheid. Ook gebouwen worden door de tand des tijds aangetast. Sommige problemen zijn van recente datum, zo zorgt smog voor een bijtend zuur dat zandsteen aanvreet; een bekend slachtoffer is de Akropolis. Een restaurator heeft dan ook de taak het patrimonium te bewaren en te conserveren voor de volgende generaties.Een restauratiearchitect houdt zich maar in beperkte mate met restauratie bezig. Naast de instandhouding van het monument stelt hij zich ten doel, mede op grond van onafhankelijk bouwhistorisch onderzoek, aanpassingen te ontwerpen die nodig zijn om een monument geschikt te maken voor nieuw of aangepast gebruik.

Restauratie van gebouwen en monumenten

Restauratie van gebouwen had vroeger ten doel ze (stijlzuiver) te herstellen in de oorspronkelijke staat. Die aanpak is achterhaald. De veranderingen die een gebouw in zijn geschiedenis heeft ondergaan zijn immers ook van waarde. Tegelijk moet een monument geschikt zijn en blijven voor hedendaags en toekomstig functioneren. Hoewel ‘het grote publiek’ bij een restauratie vaak nog denkt aan ‘herstel in oude glorie’, is een dergelijke aanpak eerder negentiende-eeuws dan modern te noemen. Met een restauratie wordt tegenwoordig algemeen geduid op een aanpak waarbij respect voor de geschiedenis van een gebouw wordt gepaard aan het geschikt maken voor modern gebruik. De restauratiearchitect schakelt daarbij verschillende disciplines van allerhande restauratoren en ambachtslieden in.

Renovatie

Renovatie is het herstellen, ruimtelijk herindelen of het voorzien van hedendaags comfort van een bouwwerk (letterlijk het weer nieuw maken). De restauratie van een monument omvat vaak werkzaamheden die als renovatie gekenschetst kunnen worden. Van renovatie is bijvoorbeeld sprake als een nieuwe badkamer of keuken in een monument wordt aangebracht. Of dat gepast is, hangt uiteraard nauw samen met de cultuurhistorische waarde van wat ervoor plaats heeft moeten maken.

Sanering

Het saneren van een wijk kan betekenen dat de hele wijk onderhanden genomen wordt. Een aantal gebouwen wordt gesloopt en vervangen door nieuwbouw, andere worden gerestaureerd en gemoderniseerd zodat ze weer voldoen aan de eisen van de tijd. Saneren kan ook gebeuren met waardevolle historische huizen, bijvoorbeeld de talrijke godshuizen uit de vijftiende eeuw in Brugge. Er wordt dan het nodige gedaan aan het wooncomfort van de bewoners, zodat de huizen ook voor de moderne mens bewoonbaar blijven. Het interieur verandert volledig maar de gevel en de muren worden geconserveerd en verstevigd. Uiteraard gaat het hier om beschermd patrimonium dat volledig onder de bevoegdheid van monumentenzorg valt.

Verbouwen in 11 stappen

Bouwfase 1: dé voorbereidingsfase

 • Het voorbereiden van jouw verbouwing
 • Het ontwerpen van jouw verbouwing
 • De vergunningscheck
 • Het regelen van administratieve zaken

Bouwfase 2: dé werkvoorbereidingsfase

 • Bouwtekeningen
 • Constructieberekening
 • Dé vergunning indienen
 • Aanbesteding voor de aannemers

Bouwfase 3: dé bouwfase

 • Het daadwerkelijke bouwen (begeleiding)
 • De oplevering

Bouwfase 4: dé beheerfase

 • Het onderhouden van de woning
Voetnoot