Ringbaan Oost

Ringbaan Oost en stadsontwikkeling door Ruckert.

Johan Hendrik Everwijn Rückert (Amsterdam, 3 oktober 1879 – ‘s-Hertogenbosch, 15 november 1918) was een Nederlands ingenieur en stedenbouwkundige. Hij is het bekendst van een stadsontwikkelingsplan voor Tilburg, dat in 1917 werd ontvouwd. In het plan wordt een invulling geschetst van de Armhoefse Akkers.

1915 Ringbanen.
1915 Ringbanen. Het tracé was zodanig gekozen dat er zo min mogelijk huizen gesloopt hoefden te worden. Opvallend is dat Ruckert de weg enkele keren laat verspringen: Enschotsestraat, Wagenaarstraat, Korenbloemstraat. voor alle nieuw te stichtenparochies had Ruckert ten zuiden van Ringbaan Zuid één groot kerkhof ontworpen.
Uitbreidingsplan Ruckert variant III Nabij Bossche Weg
Uitbreidingsplan Ruckert variant III Nabij Bossche Weg
1917 Uitbreidingsplan Ruckert.
1917 Uitbreidingsplan Ruckert. Hij ontwierp de wijken rond de Sacramentskerk en ter weerszijden van de Koningshoeven. De aansluiting van Ringbaan Oost met de Ringbaan Zuid lag in zijn visie nog bij de haven, die in 1917 door Rijkswaterstaat al ontworpen maar nog niet gereed was. Onderdeel van het Algemeen Uitbreidingsplan voor de gemeente Tilburg.
1959 Ringbaan Oost ter hoogte van het Elisabeth ziekenhuis.
1959 Ringbaan Oost bij het Elisabeth ziekenhuis. Met dubbele rijbanen en een wandelpad in het midden. Ter hoogte van de kruising met de Jan van Beverwijckstraat.

De ringbanen zijn een idee van ir. J.H.E. Rückert, de toenmalige directeur van het bedrijf van Publieke Werken. Hij publiceerde in 1917 Het Uitbreidingsplan der Gemeente Tilburg (bijlagen 1917, nr. 72 van de gemeenteraad), waarin Valckenier Kips in het voorwoord zegt: Zoo zal de Ringbaan met haar pleinen een bevoorrechte wandeldreef worden van het Tilburg der komende tijden. Ruckert zegt er zelf over: Waarom werd de ringbaan ontworpen op de plaats, waar dit thans is gebeurd, en waarom werd daarvoor geen andere plaats gekozen? In het algemeen valt daarop te antwoorden, dat de ringbaan de bestaande stadsbebouwing zoo dicht mogelijk omsluit langs rechte of flauw gebogen lijnen, zoodat de plaats ervan wordt bepaald door de meest uitstekende punten der tegenwoordige bebouwing, zulks ten einde geen of zoo weinig mogelijk huizen te moeten afbreken. En verderop zegt hij: Een ringbaan heeft behoefte aan zekere rust en kalmte, opdat de stadsbe- woner op aangename wijze zijn stad kunne rondwandelen, of te paard of per rijwiel haar kunne rondrijden en opdat het doorgaand interlocale verkeer niet onnoodig gehinderd worde. (…) En eindelijk brengt een ringbaan over vrij terrein (dus zooals thans is ontworpen) een natuurlijke scheiding tusschen de fabriekswijk, die zich tusschen ringbaan en kanaal zal ontwikkelen en de arbeiderswijken, die aan de stadzijde daarvan kunnen ontstaan, zonder daarom die arbeiderswijken ver van de fabrieken te verwijderen.

Voetnoot