Armhoefstraat

Armhoefstraat.

De straatnaam is ontleend aan het toponiem Armhoefsche Akkers dat we terugvinden op de oude kadasterkaart van 1832. Het toponiem is al veel ouder. Uit de beschrijving in het boekje ‘de Verdeeling, splitsing en bereening van de Tienden Klamp (…)‘ uit 1778, blijkt dat de Armhoef gestaan moet hebben in het buurtschap Enthoven aan de Pelgroms weg, op de plaats die we kunnen situeren tegenover Carré aan de P.F. Bergmansstraat. De Armhoef was eigendom van de Tafel van de H. Geest ofwel de armmeesters van de kerk van Tilburg.

1837-1838 Topografische kaart.
1837-1838 Topografische kaart. De ontginningsboerderijen van Willem II en de verkavelde percelen rond de Schaapskooi.

Vanaf de Spoordijk in zuidelijke richting door de Pelgrimsweg tot de J.P. Coenstraat.

Armhoefstraat. Benaamd naar de op de oudste kadasterkaart van 1832 voorkomende benaming De Armhoefsche Akkers. In de jaren dertig is het de naam voor het uitbreidingsplan in het gebied dat omsloten wordt door Ringbaan-Oost, Spoordijk, Hoevensekanaaldijk en Oisterwijksebaan. Ter bestrijding van de armoede bestonden in de Nederlanden al in de late Middeleeuwen de zogenaamde Tafels van de Heilige Geest. Dat waren plaatselijke instellingen die zich speciaal met de armenzorg bezighielden. De Armentafel had haar inkomsten onder meer uit land en rentes op onroerende goederen. De Armentafel bezat al in 1562 een hoeve met landerijen, die ze aan een boer verpachtte. De Armentafel bezat toen nog een tweede hoeve die aan de Veldhovense molen lag.

Uit de beschrijving in het boekje de Verdeeling van de Tienden uit 1778 blijkt, dat de armhoef op de plaats lag die we nu kunnen situeren tegenover Carré aan de P.F. Bergmansstraat: de Armhoef te Enthoven in den Pelgroms Weg. Op de oudste kadasterkaart van 1832 vinden we onder sectie B perceel 355 huis, schuur en erf in eigendom van den H. Geest Armen van Tilburg. In een akte van 1807 treffen we den Armhoofsche tiende aan.

Voetnoot